MENU U

MENU U
Code : MU
Prix : 15,90€

MENU U

Soupe,Salade,Riz

15 Sashimi assortis, 4 Sushi assortis

MENU U